Bakhústerfeart

Bearbeiter:

Dr. Wolfgang Krutzke, 18055 Rostock

0,0 der Bakhústerfeart aus dem Johan-Willem-Friso-Kanal bei Km 18,5 im See Morra

0,6 Einfahrt in den Kanal Bakhústerfeart

1,0 Straßen- De Soal

1,2 r Vorfluter

1,9 r mehrere Wohnkanäle Bakhuizen

2,1 Ende der Bakhústerfeart, Bakhuizen

Seiten-Werkzeuge