Noarder Alde Wie

Bearbeiter:

Dr. Wolfgang Krutzke, 18055 Rostock

0,0 des Noarder Alde Wie aus der Fahrt Hoaitesleat bei Km 5,8

0,2 Einfahrt in das Fließ Noarder Alde Wie

3,2 l Jouster Sylroede

3,6 Straßenklapp- Tramwei

3,7 Autobahn- A7. Einfahrt in den See Alde Wie

4,9 l zur Fahrt Skarster Rien, Einfahrt in den Seeteil Langwarder Wielen, Übergang in die Fahrt Langweerder Vaart

Seiten-Werkzeuge