Noorder Gracht Franeker

Bearbeiter:

Ingo Matthies, 21029 Hamburg

Dr. Wolfgang Krutzke, 18055 Rostock

1.0 Beginn der Noorder Gracht Franeker aus dem Übergang aus der Kromme Gracht bei Km 0,9 an der Straßen- Hocquart

0,2 Wege-

0,4 l Doanjumer Feart

0,5 l Opvaart

0,6 Wege-, danach l Alde Trekfeart

0,7 Straßendamm

0,8 Noorder Gracht Franeker aus dem Van Harinxmakanaal bei Km 28,3, r Straßenklapp- Bahnhofsbrücke Franeker

Seiten-Werkzeuge